บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)


จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัทฯ ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย” ตามลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต ทำ ให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

WebSite : http://www.aioibkkins.co.th

เบอร์โทร : 0-2677-3999 , FAX 0-2677-3578-9

ที่อยู่ :25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ YWCA ชั้น 22 ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  รายการสินค้า ของ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา