บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 ภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด" โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรก บริษัทฯ ได้เปิดรับประกันภัยบางประเภทจนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต หรือการประกันวินาศภัย อันได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด เช่นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุบัติเหตุการเดินทาง ประกันโจรกรรม ประกันกระจก ประกันป้ายโฆษณา ประกันความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ฯลฯ

WebSite : http://www.mittare.co.th

เบอร์โทร : 0-2640-7777 FAX 0-2640-7799

ที่อยู่ :295 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  รายการสินค้า ของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา