บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)


ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช โดยในยุคแรกของการดำเนินงานยังเป็นเพียงแผนกประกันภัยใน บริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด (The Asia Trading Co.,Ltd) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490

WebSite : http://www.bangkokinsurance.com/

เบอร์โทร : 02-4151456

ที่อยู่ :25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888, 0-2677-3777 Fax 0-2677-3737-8, 0-2285-8063  รายการสินค้า ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา