ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคือใครบ้างผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคือใครบ้าง

เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถนั้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ คือ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 ตุลาคม 2536

1.เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)

2.ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อ)

3.เจ้าจองรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

เครดิต : หนังสือ 108 ปัญหา ประกันภัย