รถยนต์ประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บรถยนต์ประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ โดยสาร รถบรรทุกหัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน หรือรถอีแต๋น เป็นต้น ดังนั้น การที่มีรถบางประเภทกรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.

1. รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

2. รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

3. รย.3 รถบรรทุกส่วนบุคคล

4. รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

5. รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

ุ6. รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

7. รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

8. รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ

9. รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ

10. รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร

11. รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า

12. รย.12 รถจักรยานยนต์

13. รย.13 รถแทรกเตอร์

14. รย.14 รถบดถนน

15. รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม

16. รย.16 รถพ่วง

17. รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ