Excess และDeductible คือ อะไร ?Excess และDeductible คือ อะไร ?

Excess และDeductible คือ ค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันตกลง โดยการระบุในกรมธรรม์ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นให้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทประกันภัยทุกแห่งให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วัตถุประสงค์ของ “ค่าเสียหายส่วนแรก” วัตถุประสงค์ในการกำหนดบรรทัดฐานเพื่อเก็บค่าเสียหายส่วนแรกคือ เพื่อป้องกันการแจ้งเคลมที่เกิดจากการไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมรถยนต์กับบริษัทประกันภัย หรือกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่ด้วยความประมาท ไม่มีความระมัดระวังมากพอ เนื่องจากคิดว่าได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้แล้ว หากเกิดความเสียหายก็จะสามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดสำหรับผู้เอาประกัน เพราะการกระทำแบบนี้จะส่งผลให้ยอดค่าสินไหมของประกันภัยรถยนต์ทั้งระบบสูงขึ้น จนบริษัทประกันภัยต้องปรับอัตราเบี้ยให้สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยรายอื่น

ค่าเสียหายส่วนแรก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.ค่า “Excess” คือค่า เสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่จนชนหรือคว่ำ แต่เกิดจากผู้ขับขี่ไม่สามารถหาคู่กรณีมารับผิดชอบได้ หรือผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นคนขับขี่รถยนต์ที่ทำให้เกิดการชนด้วยตัวเอง ผู้ขับขี่จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อเหตุการณ์สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ตัวอย่าง

• ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้รถเสียหายได้ รวมถึงระบุวัน เวลา สถานที่เมื่อรถเกิดความเสียหาย

• เกิดอุบัติเหตุการชน แต่ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

2.ค่า “Deductible” คือ คือการตกลงจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ โดยผู้เอาประกันไม่สามารถระบุคู่กรณี หรือผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ให้กับบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่กำหนดไว้กับบริษัทประกัน ซึ่งผู้เอาประกันก็จะได้สิทธิจ่ายเบี้ยประกันลดลงตามจำนวนที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง

• ผู้เอาประกันได้ทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งโดยมีการกำหนดค่าเบี้ยไว้ที่ 18,000 บาท โดยตกลงให้กำหนดค่าเสียหายส่วนแรกไว้ในกรมธรรม์ 3,000 บาท ผู้เอาประกันก็จะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาท ดังนั้นผู้เอาประกันจะเหลือค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง 15,000 บาท ต่อมาหากเกิดอุบัติเหตุและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีกับบริษัทประกันได้ เมื่อบริษัทประกันประเมินความเสียหายของรถผู้เอาประกันแล้วอยู่ที่ 10,000 บาท ผู้เอาประกันจะต้องจ่าย "ค่าเสียหายส่วนแรก" เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ตามที่ได้ทำข้อตกลงไว้ในกรมธรรม์ ส่วนค่าเสียหายที่เหลืออีก 7,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ แต่ถ้าหากความเสียหายไม่เกิน 3,000 บาท ผู้เอาประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง