การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คืออะไร ?การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คืออะไร ?

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย บาดเจ็บทางร่างกาย และต้องเข้ารับการรักษา พยาบาล หรือเกิดทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสีย อวัยวะ หรือเสียชีวิต เป็นต้น

การประกันอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่ม

กรมธรรม์ 2 กรมธรรม์ ข้างต้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ

1. อบ.1 จะมีความคุ้มครองให้เลือก 4 ความคุ้มครอง

o การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

o การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

o การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

o การรักษาพยาบาล

2. อบ.2 จะมีความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1

o การสูญเสียนิ้ว

o การสูญเสียการรับฟัง / การพูดออกเสียง

o การทุพพลภาพถาวรบางส่วน

**หมายเหตุ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จะมีเฉพาะ อบ.1**

ข้อยกเว้นเหตุแห่งการสูญเสียที่ไม่คุ้มครอง

• การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด

• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

• การได้รับเชื้อโรค ยกเว้นแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

• การได้รับการรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม

• การแท้งลูก

• การรักษาฟัน

• สงคราม การปฏิบัติ การกบฏ

• การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

ข้อยกเว้นเวลาแห่งการสูญเสียที่ไม่คุ้มครอง

• การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจีจัมพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น

• ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

• ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

• ขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน

• ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

• การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

• ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม