การประกันภัยเบ็ตเตล็ด คืออะไร ?การประกันภัยเบ็ตเตล็ด คืออะไร ?

การประกันภัยเบ็ตเตล็ด คือ การประกันภัยเป็นเภทหนึ่งอยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยประกันภัยเบ็ตเตล็ดจะให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมากจากภัยที่นอกเนื้อจากรมธรรม์ข้างต้น ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบ ข่ายกว้างมาก แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

- การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

- การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ

- การประกันภัยสุขภาพ

- การประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทาง

2. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน

- การประกันภัยสำหรับเงิน

- การประกันภัยโจรกรรม

- การประกันภัยกระจก

- การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

- การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

3. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม

- การประกันภัยเครื่องจักร

- การประกันภัยปฏิบัติงานตามสัญญา

4. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมาย

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก