หากประมาทร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีผู้เสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ และจะเรียกร้องได้จากฝ่ายใดหากประมาทร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีผู้เสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ และจะเรียกร้องได้จากฝ่ายใด

1. ตรวจสอบดูว่ารถยนต์ฝ่ายของเรามีประกันภัยอะไรไว้บ้าง ถ้ามีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทที่รับทำประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ดังนี้ |1.1 ผู้ขับขี่ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพจำนวน 35,000.-บาท |1.2 ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวน 200,000.-บาท

2. ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 2 หรือ 3 นั้นจะได้ความคุ้มครองบุคคลในส่วนความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ลองตรวจสอบดูในเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภัยว่าซื้อความคุ้มครองไว้ในวงเงินเท่าไหร่ 3. หากผลคดีสรุปว่าเป็นความประมาทของทั้งสองฝ่าย ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรถคู่กรณีทั้งประกันภัย พ.ร.บ.และภาคสมัครใจได้