ตารางอบรมประจำปี 2562


เอพี อินชัวรันส์

ตารางอบรมประจำปี 2562

ตามที่บริษัท ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกเอพีในการให้ความรู้ |1. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะด้านการประกันวินาศภัยที่มีความซับซ้อน ดังนั้นบริษัท จึงมีแนวคิด ที่ให้ความรู้ความเข้าใจหลักการประกันภัย อีกทั้งยังมีแนวคิดแนะนำความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือช่วยงานในระบบ AOS ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานสารสนเทศและฝ่ายรับประกันภัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการอบรมโดยมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้ 1. แนะนำการใช้งานระบบ AOS 2. แนะนำความรู้ความเข้าใจในหลักประกันภัยและประกันชีวิตเบื้องต้น |2. วัตถุประสงค์ | 2.1 เพื่อแนะนำให้ตัวแทน และสมาชิกมีความเข้าใจในหลักการประกันวินาศภัย และประกันชีวิตได้อย่างแท้จริง |2.2 เพื่อให้ตัวแทน และสมาชิกสามารถนำระบบ AOS ไปใช้งานได้จริงและไปประยุกต์ต่อยอดในการทำงาน | 2.3 เพื่อให้ตัวแทนสามารถขาย และขยายงานได้อย่างมั่นใจและประกอบเป็นวิชาชีพในอุสาหกรรมการประกันภัย

3. วิธีการดำเนินงาน บรรยายให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ 4. ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 15.30 น. 5. สถานที่ดำเนินการ อบรม ณ ห้อง เอพีอินชัวรันส์โบรคเกอร์จำกัด 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานฝึกอบรมบริษัทเอพี 7. ผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวแทน สมาชิก และผู้สนใจ ประมาณ 30 คน

รูปภาพกิจกรรม

ชื่อรูป :


ชื่อรูป :


ชื่อรูป :